O nas

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Zapewniamy opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Jednocześnie może u nas mieszkać 30 wychowanków.

Do ośrodka kierowane są dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki, najczęściej w sytuacjach kryzysu w rodzinie lub stwierdzenia braku należytej opieki ze strony rodziców. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy do pieczy zastępczej kieruje się jego starsze rodzeństwo.

Ośrodek podejmuje wszelkie działania mające na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej lub objęcie go rodzinną opieką zastępczą.

Opiekę nad dziećmi sprawujemy do pełnoletności. Wychowanek, który osiągnął pełnoletność przebywając pod naszą opieką, może nadal u nas mieszkać nawet do 25 roku życia, jednak warunkiem jest kontynuowanie nauki, dobre zachowanie i zgoda dyrektora ośrodka.

Script logo