Ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Dane kontaktowe Administratora:

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

43-502 Czechowice-Dziedzice  ul. Legionów 81

telefon: 322152773

faks: 322145473

mail: opdir@op.pl

 

OPDIR jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz członków ich rodzin, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tej ustawy.

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia 2016/676 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi na rzecz OPDIR niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym ośrodek jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na mocy przepisów prawa.

Każda osoba, której dane przetwarza Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach,  przysługuje prawo:

  • do dostępu do treści swoich danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane Administrator przetwarza, i w jakich celach są one przetwarzane;
  • do ich sprostowania. W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. W takiej sytuacji należy  zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;
  • do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające  usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Należy podkreślić , że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte;
  • do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
  • do sprzeciwu. W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.  Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć w placówce Administratora lub listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. To sam Administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane są przechowywane w OPDIR przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym. W niektórych sytuacjach dane mogą zostać przekazywane, jednak wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych lub też będzie to wynikało z obowiązku ustawowego.

Dane przetwarzane przez OPDIR nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. W przypadku wykorzystania danych wychowanków i  wychowawców do celów promocji placówki, podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Script logo