Ogłoszenia

Czechowice-Dziedzice dn. 16.12.2020

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach  na rok 2021.

W dniu 16.12.2020 o godz. 10.30 przeprowadzono analizę ofert na dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na  rok 2021.  Do zawarcia umowy na dostawy wybrano oferty:

 • Art. spożywcze:  ZETA sp. z o.o. Czechowice-Dz. ul. Szkolna 40;
 • Pieczywo:  „GRYGA” sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice ul. Hutnicza 1;
 • Mięso, wędliny, drób:  ZETA sp. z o.o. Czechowice-Dz. ul. Szkolna 40;

Umowy na dostawy na rok 2021 zostaną zawarte 04.01.2021. Dokumentacja dotycząca wyboru złożonych ofert jest dostępna do wglądu dla wszystkich uczestników postępowania w biurze dyrektora OPDIR. Bardzo dziękuję za złożone oferty i zapraszam ponownie w przyszłym roku.

Krzysztof Wawrzyczek - dyrektor OPDiR

***

Czechowice-Dziedzice dn. 02.12.2020

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach  na rok 2021.

Dane  Zamawiającego:

Powiat Bielski - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

43-502 Czechowice-Dziedzice  ul. Legionów 81

NIP: 937-218-56-44

REGON: 000728902

telefon: 322152773

fax: 322145473

email:opdir@op.pl

strona internetowa:www.opdir.pl

Tryb udzielenia zamówienia publicznego

 • Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
 • Wartość  szacunkowa całości zamówienia  wynosi poniżej 30000 euro, co zgodnie z art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych upoważnia do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg wewnętrznych procedur przyjętych przez zamawiającego.
 • Szczegóły zamówienia zawiera „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami określającymi wzory dokumentów niezbędnych do  składania ofert oraz projekt umowy – całość dostępna na stronie www.opdir.pl w zakładce „OGŁOSZENIA” lub w sekretariacie Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 81, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.00.

Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 81, w terminie od 04.01.2021 do 31.12.2021r.
 • Określone w formularzach ofertowych ilości artykułów żywnościowych planowanych do zakupu w roku 2021 zostały podane szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych artykułów żywnościowych z zachowaniem oferowanych cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 • Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem określonym w szczegółowej specyfikacji "Zapytania ofertowego".
 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w każdej z 3 części:
 1. Artykuły spożywcze
 2. Pieczywo
 3. Mięso, wędliny, drób, art. drobiowe

Pisemne oferty należy składać  do dnia 16.12.2020 r. do godz. 10.00, w sekretariacie naszego ośrodka – Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 81, wyłącznie na formularzach określonych w załącznikach do „Zapytania ofertowego”.

W tym samym dniu o godz. 10.30 rozpocznie się posiedzenie komisji, która przeprowadzi stosowna analizę i ogłosi wykaz ofert zakwalifikowanych do zawarcia umowy z naszym ośrodkiem na dostawy na 2021 rok.

Wszelkie wątpliwości, pytania w sprawie przygotowania oferty można na bieżąco wyjaśniać dzwoniąc do dyrektora placówki pod nr 32-2152773.

Zapraszam do składania ofert.

Krzysztof Wawrzyczek - dyrektor OPDiR

Druki do sporządzenia oferty:

Script logo